Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Reposted frompseikow pseikow viazi zi

June 25 2015

Reposted fromfungi fungi viaisnotcominghome isnotcominghome
Reposted fromFlau Flau viaisnotcominghome isnotcominghome
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viaisnotcominghome isnotcominghome
4404 1e14 500
Reposted fromfungi fungi viaisnotcominghome isnotcominghome
This GIF has won the internet.
Reposted fromgreensky greensky viaisnotcominghome isnotcominghome

Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę


— Jakub Żulczyk
3764 0b2f 500
Reposted fromfungi fungi viaisnotcominghome isnotcominghome
3213 e83b

June 24 2015

2893 f7da 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viacrazypolish crazypolish
2897 1d42 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacrazypolish crazypolish
8365 0af2 500
Reposted fromkjuik kjuik viacrazypolish crazypolish
 Mexican space program
Reposted fromkocikapuc kocikapuc viacrazypolish crazypolish
0176 2f5d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacrazypolish crazypolish
9445 1304
Reposted fromtichga tichga viacrazypolish crazypolish
0931 b6c3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacrazypolish crazypolish
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viacrazypolish crazypolish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl